Thủ tục hành chính một cửa điện tử

Thủ tục hành chính một cửa điện tử

Với mục đích công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư với thời gian giảm từ 1/3 đến một nửa so với quy định chung của pháp luật Việt Nam.