Cơ quan xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp

Được thành lập từ năm 2008, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp với 04 bộ phận: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Nghiên cứu cơ chế chính sách, Phòng Dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, Phòng Xúc tiến đầu tư, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; thúc đấy các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ đầu tư và tư vấn dịch vụ cũng như giải đáp và tháo gỡ các vấn đề khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Với thiện chí Hợp tác cùng Phát triển, với phương châm làm việc Nhanh chóng, Chủ động Hiệu quả, chúng tôi luôn mong muốn Trung tâm là điểm đến đầu tiên và cầu nối tin cậy của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc.

Nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển kinh tế:

(1) Tham mưu giúp Giám đốc Sở đề xuất các cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

(2) Phối hợp với phòng Kinh tế đối ngoại và các phòng thuộc Sở, các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút, hỗ trợ, xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

(3) Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở đề xuất UBND tỉnh các chính sách, biện pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện của tỉnh, theo quy định của pháp luật.

(4) Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng các đề án, báo cáo chuyên đề phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh được UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư giao;

(5) Thực hiện các chương trình, dự án, đề án nghiên cứu chính sách phát triển kinh tế – xã hội được Giám đốc Sở giao.

(6) Thu thập, khai thác và lưu trữ thông tin nghiên cứu đánh giá và phân tích về kinh tế – xã hội trong và ngoài tỉnh phục vụ cho công tác tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng cơ chế chính sách quản lý kinh tế – xã hội của tỉnh.

(7) Theo dõi, đánh giá tổng kết các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế của tỉnh đã ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

(8) Thực hiện cải cách hành chính, tổ chức sắp xếp, tinh giản biên chế theo chế độ quy định.

Xúc tiến đầu tư:

(1) Phối hợp phòng Kinh tế đối ngoại và các phòng thuộc Sở, các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án xúc tiến đầu tư và tổ chức, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư theo quy định của tỉnh và pháp luật hiện hành.

(2) Phối hợp với các phòng thuộc Sở và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

(3) Chủ trì tổng hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu chung toàn tỉnh phục vụ xúc tiến đầu tư; Cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, tổ chức có nhu cầu về môi trường đầu tư, tiềm năng, cơ hội đầu tư, cơ chế, chính sách, pháp luật của tỉnh và của Trung ương về ưu đãi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh bằng các phương thức phù hợp theo quy định và thông qua Hệ thống đường dây nóng bằng 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

(4) Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện liên kết, kết nối, hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước, nước ngoài nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và các đối tác đầu tư vào tỉnh; Ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác về xúc tiến đầu tư với các đối tác theo thẩm quyền được giao.

(5) Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trong nước, nước ngoài tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư khi được Giám đốc Sở giao. Thường xuyên cập nhật thông tin về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh bằng 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

(6) Chủ trì tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn về xúc tiến đầu tư cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

(7) Trong điều kiện cho phép, thực hiện lồng ghép các hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để tăng hiệu quả xúc tiến và tiết kiệm kinh phí cho ngân sách khi được UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Hỗ trợ đầu tư:

(1) Tiếp nhận, tổng hợp các thông tin phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư trước và sau khi đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh tham mưu Giám đốc Sở điều phối, chuyển các phòng chuyên môn thuộc Sở, cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư; Chủ trì quản lý và thực hiện Hệ thống đường dây nóng của tỉnh bằng 5 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

(2) Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu thông tin về tình hình kinh tế xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; cơ chế, chính sách về khuyến khích, ưu đãi đầu tư; tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc.

(3) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ năng xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tổ chức phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ doanh nghiệp:

(1) Giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật.

(2) Triển khai hoạt động xúc tiến, kết nối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(3) Tổ chức hội thảo, tập huấn, liên kết với các cơ sở đào tạo để tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng , hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các đối tượng khác theo quy định, các nội dung thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

(4) Xây dựng cơ sở dữ liệu về kinh tế – xã hội, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển… của tỉnh khi có nhu cầu.

(5) Hướng dẫn, giải đáp cho các doanh nghiệp về chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước; phối hợp với các phòng chuyên môn hướng dẫn giải đáp cho các doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thành lập hợp tác xã theo quy định.

(6) Tiếp nhận, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp báo cáo Giám đốc Sở để giải quyết hoặc chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

(7) Bộ phận thường trực chương trình gặp gỡ doanh nhân theo quy định của UBND tỉnh.

(8) Tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Đổi mới và PTDN tỉnh.

(9) Tham mưu giúp Giám đốc Sở triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 14/01/2013 của Tỉnh ủy.

Hoạt động tư vấn và dịch vụ:

(1) Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật về kế hoạch và đầu tư; tư vấn chuyển đổi, đăng ký doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp tác xã và phát triển doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã và các Luật có liên quan.

(2) Cung cấp dịch vụ tư vấn định hướng, lập hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

(3) Cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng theo quy định của pháp luật; tư vấn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu xây lắp theo theo quy định của pháp luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan.

(4) Thực hiện các hợp đồng dịch vụ nghiên cứu khoa học, các hợp đồng tư vấn dịch vụ và hỗ trợ phát triển cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn khác:

(1) Quản lý nguồn tài chính được giao và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; Quản lý tổ chức biên chế, viên chức, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

(2) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanhn ghiệp tỉnh Vĩnh Phúc được ký hợp đồng lao động theo nhu cầu công việc để thực hiện các nhiệm vụ, chuyên môn của đơn vị và theo quy định của pháp luật.

(3) Liên kết với các tổ chức, các cá nhân, pháp nhân kinh tế khác để tổ chức cung ứng dịch vụ công cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

(4) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Trung tâm Nghiên cứu, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Tầng 5 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Số 40 Đường Nguyễn Trãi – Phường Đống Đa – TP. Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3862480             Email: investvinhphuc@gmail.com