Xử lý môi trường

Xử lý môi trường

Xử lý chất thải rắn (CTR)

Mục tiêu:

Giai đoạn 2020 đến năm 2025.

– 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

– 95% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và 100% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

– 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

– 80% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn và các làng nghề được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

(Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030).

Giai đoạn sau 2025 đến năm 2030.

– 98% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

– 98% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh được thu gom và xử lý.

– 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

– 90% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

Tầm nhìn từ sau năm 2030 đến năm 2050.

– 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

– 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh được thu gom và xử lý.

– 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

– 96% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

– Dự báo tổng khối lượng CTR phát sinh, xác định phương thức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn; xác định các cơ sở xử lý chất thải rắn và phạm vi phục vụ đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn cho toàn tỉnh.

– Nâng cao hiệu quả quản lý tổng hợp chất thải rắn, phòng ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm thiểu tối đa khối lượng chất thải phải chôn lấp.

Dự báo về nguồn và khối lượng chất thải đến năm 2030.

Tổng Khối lượng CTR trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 là 2.609,19 tấn/ngày. Khối lượng thu gom khoảng 2.434,01 tấn/ngày.Trong đó:

– CTR sinh hoạt khoảng: 1.446,99 tấn/ngày.

– CTR công nghiệp khoảng: 1.154,87 tấn/ngày.

– CTR y tế khoảng: 7,32 tấn/ngày.