Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư

Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư DDI và FDI trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện theo Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

TT Các thủ tục/công việc triển khai Cơ quan thực hiện Thời gian tối đa (ngày làm việc) Ghi chú
I THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẦU TƯ NGOÀI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
1 Quyết định chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhn đăng ký đầu tư      
1.1 Quyết định chủ trương đầu tư   20  
Kiểm tra hồ sơ trước khi lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan 3  
Lấy ý kiến các cơ quan liên quan 7  
Tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh 5  
Xem xét Ban hành Quyết định chủ trương đầu tư UBND Tỉnh 5  
1.2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư      
1.2.1 Thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 3  
1.2.2 Không thuộc diện Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng Nhà đầu tư đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3  
1.2.3 Dự án thuộc diện chỉ phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 10  
Kiểm tra hồ sơ trước khi lấy ý kiến 3  
Lấy ý kiến các cơ quan liên quan 5 X
Tổng hợp ý kiến, cấp giấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2  
1.3 Thực hiện đăng ký kinh doanh   3  
Cấp Đăng ký hộ kinh doanh, Hợp tác xã Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện 3  
Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Liên hiệp Hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 3  
1.4 Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư      
Ký thỏa thuận ký quỹ Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 X
2 Quy hoạch và kiến trúc      
2.1 Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch      
2.1.1 Với nhiệm vụ quy hoạch Sở Xây dựng 20  
Kiểm tra hồ sơ trước khi lấy ý kiến 3  
Lấy ý kiến các cơ quan liên quan 7  
Tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh 5  
Xem xét phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 5  
2.1.2 Với đồ án quy hoạch chi tiết 25  
Kiểm tra hồ sơ trước khi lấy ý kiến 3  
Lấy ý kiến các cơ quan liên quan 10  
Tổng hợp ý kiến báo cáo UBND tỉnh 7  
Xem xét phê duyệt đồ án quy hoạch UBND tỉnh 5  
2 Thủ tục bảo vệ môi trường      
2.1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường   33  
Tổ chức thẩm định thông qua Hội đồng thẩm định Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định 20  
UBND tỉnh xem xét phê duyệt UBND Tỉnh 8  
2.2 Kế hoạch bảo vệ môi trường      
Giấy xác nhận Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp huyện 10  
3 Thủ tục về đất đai      
3.1 Thông báo thu hồi đất      
Trình ban hành Cơ quan Tài nguyên và Môi trường    
Ban hành thông báo UBND Tỉnh hoặc UBND huyện    
3.2 Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư; thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư      
Lập phương án và lấy ý kiến các cơ quan liên quan, bao gồm cả thời gian công khai ít nhất 20 ngày Cơ quan làm nhiệm vụ Bồi thường giải phóng mặt bằng 50 X
Thẩm định trình phê duyệt phương án Cơ quan Tài nguyên và Môi trường 10  
Xem xét ban hành quyết định phê duyệt thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư UBND cùng cấp 3  
Công khai Quyết định phê duyệt phương án và chi trả tiền Cơ quan làm nhiệm vụ Bồi thường giải phóng mặt bằng 30  
3.3 Giao đt, cho thuê đất   13  
Thẩm định hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường 10  
Xem xét ban hành quyết định UBND Tỉnh 3  
3.4 Chuyển mục đích sử dụng đất   12  
Thẩm định hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường 9  
Xem xét ban hành quyết định UBND Tỉnh 3  
3.5 Ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất thực địa      
Ký hợp đồng thuê đất Sở Tài nguyên và Môi trường 10  
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất thực địa sau khi Nhà đầu tư hoàn thiện nghĩa vụ tài chính 5  
4 Thiết kế xây dựng, lấy ý kiến và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy      
4.1 Các thủ tục về Phòng cháy, chữa cháy      
4.1.1 Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến chấp thuận về địa điểm thực hiện với các Dự án thuộc Mục 14, 16 và 20 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Cùng thời gian tham gia ý kiến  
4.1.2 Tham gia ý kiến về Phòng cháy, chữa cháy với đồ án quy hoạch chi tiết 7  
4.1.3 Tham gia ý kiến về Phòng cháy chữa, chữa cháy với thiết kế cơ sở    
Dự án nhóm A 7  
Dự án nhóm B, nhóm C 5  
4.1.4 Thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy tại bước thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế thi công    
Dự án nhóm A 12  
Dự án nhóm B, nhóm C 7  
4.2 Thẩm định thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng      
4.2.1 Thỏa thuận đu nối hạ tầng Đơn vị quản lý hạ tầng 7  
4.2.2 Thẩm định thiết kế cơ sở      
Kiểm tra hồ sơ trước khi lấy ý kiến Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 3  
Lấy ý kiến các cơ quan liên quan Các cơ quan liên quan    
  Lấy ý kiến tham gia với Dự án nhóm B   8  
  Lấy ý kiến với Dự án nhóm C   5  
Tổng hợp ý kiến trả kết quả thẩm định cho Nhà đầu tư Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành    
  Với Dự án nhóm B   4  
  Với Dự án nhóm C   4  
4.3 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng      
4.3.1 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công      
Kiểm tra hồ sơ trước khi lấy ý kiến Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 3  
+ Nếu nhận được yêu cầu thực hiện thẩm tra Nhà đầu tư thực hiện theo Khoản 4 Điều 30 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Nhà đầu tư và Tư vấn thẩm tra    
Lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan Các cơ quan liên quan    
+ Với Công trình cấp II và cấp III   10  
+ Với Công trình dưới cấp III   6  
Tổng hợp trả kết quả thẩm định cho Nhà đầu tư Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành    
+ Với Công trình cấp II và cấp III   11  
+ Với Công trình dưới cấp III   7  
4.3.2 Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Nhà đầu tư    
4.4 Cấp Giấy phép xây dựng      
Công trình không thuộc cấp đặc biệt Sở Xây dựng hoặc UBND cấp huyện 8  
5 Khởi công, thi công; nghiệm thu; kiểm tra công tác nghiệm thu      
Trước khi khởi công 7 ngày gửi thông báo đến UBND cấp xã và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khởi công công trình, Nhà đầu tư phải báo cáo thông tin công trình đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu. Nhà đầu tư    
Nhà đầu tư tự tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình trong đó phải được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Nhà đầu tư    
Kiểm tra công tác nghiệm thu Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành    
Sau khi có kết quả kiểm tra thông báo đến Nhà đầu tư đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư    
6 Thực hiện việc đảm bảo điều kiện đầu tư     X
Đối với dự án có ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục để đảm bảo điều kiện đầu tư kinh doanh trước khi chính thức đi vào hoạt động Cơ quan chuyên ngành   X
7 Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất      
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường 5  
II THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẦU TƯ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP
1 Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu      
1.1 Quyết định chủ trương đầu tư      
Thẩm định hồ sơ Ban Quản lý các Khu công nghiệp 3  
Lấy ý kiến các cơ quan liên quan 7  
Với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban xem xét Quyết định chủ trương đầu tư, hoặc trả lời không đủ điều kiện 5  
Với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, Ban trình UBND tỉnh ban hành Quyết định chủ trương đầu tư 5  
UBND tỉnh xem xét Quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh 5  
1.2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư      
1.2.1 Thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời phi cp Giy chng nhận đăng ký đu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp 3  
1.2.2 Không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng Nhà đầu tư đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3  
1.2.3 Dự án thuộc diện chỉ phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 10  
Kiểm tra hồ sơ trước khi lấy ý kiến 3  
Lấy ý kiến các cơ quan liên quan Các cơ quan liên quan 5 X
Tổng hợp ý kiến, cấp giấy CNĐKĐT Ban Quản lý các Khu công nghiệp 2  
1.3 Thực hiện đăng ký kinh doanh   3  
Cấp Đăng ký hộ kinh doanh, Hợp tác xã Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện 3  
Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc Liên hiệp Hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư 3  
1.4 Ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư      
Ký thỏa thuận ký quỹ Ban Quản lý các Khu công nghiệp 1  
2 Thủ tục về đất đai      
2.1 Ký hợp đồng thuê lại đất Sở Tài nguyên và Môi trường 10  
2.2 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất thực địa Sở Tài nguyên và Môi trường 3  
3 Thủ tục bảo vệ môi trường      
3.1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường   33  
Tổ chức thẩm định thông qua Hội đồng thẩm định Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định 20  
Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi nhận được thông báo kết quả thẩm định nếu không yêu cầu phải chỉnh sửa thì trình UBND tỉnh phê duyệt Sở Tài nguyên và Môi trường 8  
UBND tỉnh xem xét phê duyệt UBND Tỉnh 7  
3.2 Kế hoạch bảo vệ môi trường      
Giấy xác nhận Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp 10  
4 Thiết kế xây dựng lấy ý kiến và thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy      
4.1 Thủ tục về Phòng cháy chữa cháy      
4.1.1 Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến chấp thuận về địa đim thực hiện với các Dự án thuộc Mục 14, 16 và 20 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Cùng thời gian tham gia ý kiến  
4.1.2 Tham gia ý kiến về Phòng cháy chữa cháy với đồ án quy hoạch chi tiết 7  
  Tham gia ý kiến về Phòng cháy chữa cháy với thiết kế cơ sở    
Dự án nhóm A 7  
Dự án nhóm B, nhóm C 5  
4.1.3 Thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy ti bước thm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế thi công    
Dự án nhóm A 12  
Dự án nhóm B, nhóm C 7  
4.2 Thẩm định thiết kế cơ sở, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng      
4.2.1 Thỏa thuận đấu nối hạ tầng Đơn vị quản lý hạ tầng 7  
4.2.2 Dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng thực hiện theo mục 5.3 Phần I Phụ lục này      
4.2.3 Thẩm định thiết kế cơ sở dự án thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các Khu công nghiệp      
Kiểm tra hồ sơ trước khi lấy ý kiến Ban Quản lý các Khu công nghiệp 3  
Lấy ý kiến các cơ quan liên quan Các cơ quan liên quan    
  Lấy ý kiến tham gia với Dự án nhóm B   5  
  Lấy ý kiến với Dự án nhóm C   8  
Tổng hợp ý kiến trả kết quả thẩm định cho Nhà đầu tư Ban Quản lý các Khu công nghiệp    
  Với Dự án nhóm B   2  
  Với Dự án nhóm C   4  
4.2.4 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà đầu tư    
4.3 Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng      
4.3.1 Thẩm định TKKT/TKBVTC thực hiện theo mục 5.4 Phần I Phụ lục này      
4.3.2 Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng Nhà đầu tư    
5 Cấp Giấy phép xây dựng      
Công trình xây dựng cấp I và cấp II Sở Xây dựng 8  
Công trình xây dựng cấp III trở xuống Ban Quản lý các Khu công nghiệp 8  
6 Khởi công, thi công công trình      
Trước khi khởi công 7 ngày gửi thông báo đến UBND cấp xã và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày khởi công công trình, Nhà đầu tư phải báo cáo thông tin công trình đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu. Nhà đầu tư    
Nhà đầu tư tự tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình trong đó phải được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Nhà đầu tư    
Kiểm tra công tác nghiệm thu Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành    
Sau khi có kết quả kiểm tra thông báo đến Nhà đầu tư đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư    
7 Thực hiện việc đảm bảo điều kiện đầu tư     X
Đối với dự án có ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục để đảm bảo điều kiện Đầu tư kinh doanh trước khi chính thức đi vào hoạt động Cơ quan chuyên ngành    
8 Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất      
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Sở Tài nguyên và Môi trường 5  
III THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHÔNG THỰC HIỆN GIAO ĐẤT CHO THUÊ DỤNG ĐẤT
1 Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư      
Quyết định chủ trương đầu tư theo mục 1.1 Phần I hoặc mục 1.1 Phần II Phụ lục này UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp    
Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mục 1.2 Phần I hoặc mục 1.2 Phần II Phụ lục này Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp    
2 Thủ tục Bảo vệ môi trường      
  Thực hiện theo Mục 3 Phần I hoặc Mục 3 Phần II Phụ lục này

 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, Ban Quản lý các Khu công nghiệp    
3 Thủ tục phòng cháy chữa cháy      
  Thực hiện theo Mục 4 Phần I hoặc Mục 4 Phần II Phụ lục này Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy    
4 Thủ tục về xây dựng      
  Thực hiện theo Mục 4, Mục 5 Phần I hoặc Mục 4, Mục 5 Phần II Phụ lục này      
5 Cấp giấy phép hoạt động Cơ quan chuyên ngành