Thứ Hai, 04/10/2021 7:48:48 (GMT+7)

Phản ánh đề xuất của doanh nghiệp về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Phản ánh đề xuất của doanh nghiệp về một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện Quyết định 2519/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND tỉnh, Quyết định 2520/QĐ-CT ngày 12/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở tổng hợp các phản ánh của doanh nghiệp trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2981/SKHĐT-TTNC ngày 14/9/2021 báo cáo UBND tỉnh trong đó:

Chưa có quy định cụ thể đối với đối tượng công dân, người lao động làm việc ngoại tỉnh;

Việc áp dụng quy định doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng xe ô tô đưa đón; chưa có mẫu biểu cam kết, giấy đi đường kèm theo

Chưa có quy định cụ thể cho các nhóm đối tượng: nhóm đối tượng áp dụng thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ, nhóm đối tượng áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính Phủ và nhóm đối tượng tại một số địa phương có tình hình dịch bệnh đã ổn định, khả năng lây nhiễm dịch bệnh rất thấp như Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, …..

Qua đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận thấy, việc quy định chưa cụ thể cũng như chưa kịp thời ban hành các biểu mẫu văn bản hướng dẫn, quy định đồng bộ sẽ dẫn đến tăng thủ tục hành chính; các chi phí phát sinh cho doanh nghiệp và khó khăn cho công tác quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp của các cơ quan có thẩm quyền.  Do đó, Sở đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giao cho các Sở, ban ngành liên quan phối hợp nghiên cứu, đề xuất tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch trong tình hình mới, thời gian hoàn thành: trong ngày 16/9/2021.

Lê Thị Thúy Linh