Thứ Tư, 02/08/2023 6:02:35 (GMT+7)

Hỗ trợ từ 15 đến 60 triệu đồng các đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ

Ngày 20/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 11 đã ban hành Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến hết năm 2030.

Hỗ trợ từ 15 đến 60 triệu đồng các đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ

Theo đó, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ mà có quyền sở hữu trí tuệ đối với: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới được thực hiện trên địa bàn  tỉnh Vĩnh Phúc và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh được hỗ trợ với các mức như sau:

Đối với đăng ký bảo hộ trong nước:

– Hỗ trợ 30 triệu đồng/01 đơn được cấp văn bằng bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới.

– Hỗ trợ 30 triệu đồng/01sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ.

– Hỗ trợ 15 triệu đồng/01nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.

– Hỗ trợ 15 triệu đồng/01 kiểu dáng công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ.

 Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài:

– Đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh hàng năm cùng các nguồn huy động hợp pháp khác. Hỗ trợ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, hỗ trợ một lần. Trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ của nhiều chính sách về quyền sở hữu trí tuệ thì tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được chọn chính sách hỗ trợ có mức hỗ trợ cao nhất. Theo dữ liệu từ Cục Sở hữu trí tuệ, số lượng văn bằng được cấp của Vĩnh Phúc là gần 3000 văn bằng (gồm nhãn hiệu; sáng chế và giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp). Đây là một con số chưa tương xứng với tiềm năng rất lớn về phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, nhất là từ các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ, các trường cao đẳng, đại học. Vì vậy, tin tưởng rằng, Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND được ban hành sẽ là một trợ lực lớn để thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Nguyễn Thị Hải Yến