Thứ Tư, 27/04/2022 19:39:52 (GMT+7)

Hỗ trợ lãi suất phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh 04 tháng đầu năm 2022

Hỗ trợ lãi suất phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh  trên địa bàn tỉnh 04 tháng đầu năm 2022

Lao động tại Công ty TNHH TKR Manufacturing Việt Nam

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình và thực hiện các Công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 08/2/2022, trong đó, một trong những mục tiêu được đề ra là Phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân tiếp cận các nguồn hỗ trợ”.

Theo đó, trong 04 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp hỗ  trợ lãi suất phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và đã đạt được những kết quả nhất định:

Đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các hoạt động hỗ trợ được tập trung vào nội dung miễn, giảm lãi vay; cơ cấu lại thời hạn trả nợ; hạ lãi suất dư nợ hiện hữu; cho vay mới với lãi suất ưu đãi, cụ thể:

Cho vay mới với lãi suất ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lũy kế từ ngày 23/1/2020 được 28.748 khách hàng, dư nợ đạt 31.671 tỷ đồng, trong đó: Doanh nghiệp: 1.298 doanh nghiệp, dư nợ 13.598 tỷ đồng; Cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã…: 27.450 trường hợp, dư nợ 18.073 tỷ đồng;

Hạ lãi suất dư nợ hiện hữu: Số khách hàng được hạ lãi suất đến thời điểm 31/3/2022 là 27.636 khách hàng, dư nợ đạt 39.848 tỷ đồng. Trong đó: Doanh nghiệp: 1.028 doanh nghiệp, dư nợ 11.105 tỷ đồng; Cá nhân, hộ gia đình, HTX: 26.608 trường hợp, dư nợ 28.743 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi thực đã hạ là 140 tỷ đồng, số tiền lãi dự kiến sẽ hạ là 99 tỷ đồng;

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 266 khách hàng, dư nợ đạt 389 tỷ đồng (số gốc 382 tỷ đồng, lãi 9 tỷ đồng), trong đó: Doanh nghiệp: 41 doanh nghiệp, dư nợ 305 tỷ đồng; Cá nhân, hộ gia đình kinh doanh cá thể: 225 trường hợp, dư nợ 84 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện từ ngày 13/3/2020, tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đạt 3.370 tỷ đồng cho 578 khách hàng (trong đó có 118 doanh nghiệp, dư nợ đạt 1.442 tỷ đồng; còn lại là cá nhân, hộ gia đình, HTX…);

Miễn, giảm lãi vay lũy kế từ ngày 13/3/2020: Các Tổ chức tín dụng thực hiện miễn, giảm cho 1.685 khách hàng, số tiền lãi được miễn, giảm đạt 42 tỷ đồng, trong đó: 103 khách hàng doanh nghiệp được miễn, giảm lãi với số tiền 9,2 tỷ đồng; 1.582 khách hàng cá nhân, hộ gia đình kinh doanh cá thể được miễn, giảm lãi 32,8 tỷ đồng;

Bên cạnh đó, nội dung miễn, giảm phí (phí chuyển tiền, phí rút tiền, phí chuyển đổi sang thẻ chip, phí trả nợ trước hạn khoản vay…) cũng được tăng cường triển khai: Các tổ chức tín dụng thực hiện các chương trình miễn, giảm phí cho khách hàng với tổng số tiền miễn, giảm đạt 16,3 tỷ đồng, trong đó: doanh nghệp đạt 10.905 lượt khách hàng, số tiền 4,5 tỷ đồng. Cá nhân, hộ gia đình, kinh doanh cá thể: 321.070 lượt khách hàng, số tiền 11,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo NQ 68 và QĐ 23 cũng ghi nhận kết quả: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thực hiện rà soát 1.045 người sử dụng lao động, trong đó có 25 người sử dụng lao động có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Thực hiện đến 31/3/2022, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tỉnh giải ngân số tiền 3.859,73 triệu đồng đối với 11 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho 1.456 lao động; 14 lượt người sử dụng lao động vay vốn trả lương phục hồi sản xuất, số tiền đạt 3.355,3 triệu đồng.

Đối với việc thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Triển khai nhiệm vụ tại tiết c, điểm 3, mục II Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng dự thảo Nghị định về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của Ngân hàng thương mại đối với doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh và đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay; Dự thảo Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Hiện dự thảo 2 Nghị định này đang được Ngân sách Nhà nước gấp rút hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới. Ngay khi Trung ương ban hành văn bản, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, Tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai theo quy định.

 Đối với việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội

Ngày 08/4/2022, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã được Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội giao chỉ tiêu tín dụng các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với 3 chương trình cho vay:

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 79/2019/NĐ-CP số tiền 40.000 triệu đồng;

Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP số tiền 58.500 triệu đồng;

Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 số tiền 3.800 triệu đồng;

Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng chính sách Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đã giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng cho các huyện, thành phố và sẽ thực hiện giải ngân cho vay ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp,  hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ được triển khai kịp thời, hiệu quả hơn nữa, góp phần tạo đà phục hồi mạnh mẽ cho nền kinh tế tỉnh.

Nguyễn Thị Hải Yến

Gửi phản hồi

*
*