Thứ Năm, 24/09/2020 22:08:51 (GMT+7)

Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc

Trong quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có sự đóng góp không nhỏ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân tham gia phát triển HTX; Hỗ trợ các HTX xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm; Tạo điều kiện cho các HTX được tham gia vào các hội chợ triển lãm để tăng cường quảng bá sản phẩm; Cung cấp thông tin khoa học công nghệ trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân tỉnh trong phát triển KTTT, HTX tại địa phương.

Vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh được thể hiện thông qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ đối với việc đổi mới, phát triển HTX  như: Cùng với hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng chính sách về kinh tế tập thể; Thường xuyên tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các HTX với Trung ương, với tỉnh và các cơ quan có liên quan; Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh; tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện Luật HTX, các chính sách pháp luật liên quan tới khu vực kinh tế tập thể; tư vấn hỗ trợ thành lập HTX; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ, phương pháp tổ chức sản xuất kinh doanh cho cán bộ và thành viên HTX.

Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trong giai đoạn tới tỉnh Vĩnh Phúc đã xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp:

– Các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 3347-CV/TU ngày 27/4/2020 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Nội dung, yêu cầu về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải thể hiện trong Nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và địa phương. Quan tâm, phát triển các tổ chức, cơ sở đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.

– Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Chú trọng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ hợp tác xã và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Có cơ chế, chính sách để các hợp tác xã đủ năng lực, điều kiện được tham gia thực hiện một số nội dung của chương trình đầu tư công. Tập trung thực hiện tháo gỡ khó khăn (về thuế, tài sản, các khoản nợ, vốn, tiếp cận tín dụng, giao đất, cho thuê đất,..) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển, hoạt động có hiệu quả. Yêu cầu UBND cấp huyện tập trung xử lý dứt điểm việc chuyển đổi các HTX chưa thực hiện tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX 2012 và giải thể các hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động.

– Tập trung huy động mọi nguồn lực từ ngân sách Nhà nước các cấp, từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nguồn hợp tác quốc tế để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX.

– Tăng cường chính sách hỗ trợ đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng giúp các HTX ổn định, phát triển sản xuất: Đơn giản hóa thủ tục, loại bớt những thủ tục không cần thiết để giảm thiểu chi phí về thời gian, công sức và chi phí cho các HTX khi tiếp cận với đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh. UBND các huyện, thành phố, thị xã quy hoạch, rà soát lại quỹ đất tại địa phương, ưu tiên cho các HTX được thuê đất để xây dựng trụ sở, mở rộng sản xuất.

– Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh như: Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện Luật HTX, các chính sách pháp luật liên quan tới kinh tế HTX; Tư vấn hỗ trợ thành lập HTX; tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ, phương pháp tổ chức sản xuất kinh doanh cho cán bộ và thành viên HTX; Hỗ trợ các HTX xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm; tạo điều kiện cho các HTX được tham gia vào các hội chợ triển lãm để tăng cường quảng bá sản phẩm…

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, thành công, hiệu quả và tổng kết mô hình hàng năm đánh giá rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.

BBT