Thứ Hai, 31/10/2016 11:07:45 (GMT+7)

Tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng năm 2016

Tháng 10/2016, tỉnh đã thu hút thêm 14,13 triệu USD vốn FDI. Trong đó, cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.000.000 USD; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 02 lượt điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm là 4.130.000 USD.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Sản xuất Nông nghiệp: Tính đến hết ngày 15/10/2016, toàn tỉnh đã gieo trồng được 16.610 ha bằng 93,02% so với cùng kỳ. Trong đó, đã trồng được 9.407 ha ngô, bằng 85,55%; khoai lang 1.585 ha, bằng 97,09%; đỗ tương 1.500 ha, bằng 86,66%; lạc 142 ha, bằng 57,71%; rau các loại  3.511 ha, tăng 12,48%…

Sản xuất Lâm nghiệp: Đến nay, các đơn vị có sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trồng đ­ược 586,8 ha, đạt 86,9% kế hoạch năm, giảm 8,70% so với cùng kỳ. Trong đó, rừng sản xuất 554 ha; rừng đặc dụng 29 ha; rừng phòng hộ 3,8ha. Cùng với đó, các đơn vị vẫn đang tiến hành quản lý bảo vệ rừng hiện có và tập trung chăm sóc rừng lần 2 cho 462,1 ha. Riêng công tác khoanh nuôi tái sinh, cải tạo các loại lâm sản và phục hồi rừng luôn được Trung tâm sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ duy trì thường xuyên cho gần 30 ha. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán 432,5 nghìn cây, tăng 17,2%, chủ yếu là cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây tạo cảnh quan môi trường.

Nuôi trồngThuỷ sản: Dự kiến đến hết tháng Mười, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 7.109 ha, tăng 2,10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chủ yếu là diện tích nuôi cá chiếm trên 90% tổng diện tích. Sản lượng thuỷ sản trong tháng Mười dự kiến đạt 1.825 tấn, bằng 99,80% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng do nuôi trồng đạt 1.649 tấn, bằng 98,40%; sản lượng khai thác đạt 158 tấn, tăng 3,80% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng Mười tăng 2,38% so tháng trước và tăng 4,96% so cùng kỳ. Tính chung mười tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,24% so với mười tháng đầu năm 2015.

Dự kiến tháng Mười, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn sản xuất được 17.732 tấn thức ăn gia súc, tăng 4,52% so với tháng trước; 5.166 ngàn quần áo mặc thường, tăng 3,09%; 6.823 ngàn m2 gạch ốp lát, tăng 2,64%; 90.486 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 3,42%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 1,41%; 5.686 xe ô tô các loại, tăng 1,70%; 169.851 xe máy các loại, tăng 2,46% …

Tính chung mười tháng đầu năm, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn sản xuất được 154.856 tấn thức ăn gia súc, giảm 0,49% so với cùng kỳ năm trước; 48.854 ngàn quần áo mặc thường, tăng 17,38%; 65.380 ngàn m2 gạch ốp lát, tăng 0,17%; 853.471 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 6,89%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 15.752 tỷ đồng, tăng 12,87%; 49.267 xe ô tô các loại, tăng 13,97%; 1.550.965 xe máy các loại, giảm 7,14%…

Đầu tư, xây dựng

Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Mười dự kiến đạt 565,49 tỷ đồng tăng 3,04% so với tháng trước và tăng 7,51% so với cùng kỳ. Giá trị này được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 437,91 tỷ đồng tăng 3,99%, vốn ngân sách cấp huyện là 96,92 tỷ đồng tăng 10,61% và vốn ngân sách cấp xã là 30,66 tỷ đồng giảm 23,43% so với tháng trước. Tính chung mười tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 4.182 tỷ đồng, tăng 7,51% so với cùng kỳ năm 2015.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Tháng 10/2016, tỉnh đã thu hút thêm 14,13 triệu USD vốn FDI. Trong đó, cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 10.000.000 USD; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 02 lượt điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm là 4.130.000 USD.

Tính từ 01/01/2016 đến 28/10/2016, tổng số vốn đầu tư FDI tăng thêm là 257,02 triệu USD. Trong đó, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới GCN ĐKĐT cho 28 dự án với tổng vốn đầu tư 221,72 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 16 lượt với tổng số vốn tăng thêm là 35,3 triệu USD. Tổng số vốn đầu tư FDI giảm là 21,66 triệu USD. Trong đó, điều chỉnh giảm vốn đầu tư 02 dự án với tổng số vốn giảm là 8 triệu USD, chấm dứt hoạt động, rút GCNĐT, chuyển đổi 07 dự án, tổng vốn đầu tư 13,67 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 227 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 3.489,66 triệu USD.

Đầu tư trực tiếp trong nước (DDI): Tháng 10/2016, tỉnh đã thu hút thêm 504,37 tỷ đồng vốn DDI. Trong đó, cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 07 dự án, tổng vốn đầu tư 504,37 tỷ đồng.

Tính từ 01/01/2016 đến 28/10/2016, tổng số vốn đầu tư DDI tăng thêm là 7.194,04 tỷ đồng, gồm 38 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp GCN ĐKĐT với tổng vốn đầu tư đăng ký là 6.781,32 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn 10 lượt với tổng số vốn tăng thêm là 412,72 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư DDI giảm là 3.316,5 tỷ đồng do thu hồi GCNĐT, chấm dứt hoạt động của 04 dự án. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 636 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là 49.765,3 tỷ đồng.

Thương mại, giá cả và dịch vụ

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng dự kiến đạt 2.948 tỷ đồng, tăng 0,36% so với tháng trước và tăng 14,66% so cùng kỳ. Tính chung mười tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 28.400 tỷ đồng, tăng 6,85% so cùng kỳ năm trước. Phân theo ngành kinh tế, ngành thương nghiệp đạt 24.391 tỷ đồng, tăng 6,82%.

Xuất, nhập khẩu hàng hoá: Tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 167,4 triệu USD, tăng 4,29% so tháng trước và tăng 19,48% so với cùng kỳ. Tính chung mười tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.443 triệu USD, tăng 12,79% so cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng Mười dự kiến đạt 248,3 triệu USD, tăng  7,37%  so với tháng trước và tăng 24,23% so với cùng kỳ năm trư­ớc. Tính chung mười tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 2.102,6 triệu USD, tăng 10,32% so với cùng kỳ năm trư­ớc.

Vận tải hành khách và hàng hoá: Tổng doanh thu vận tải tháng Mười dự kiến đạt 272,5 tỷ đồng, tăng 9,75% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 61,1 tỷ đồng, tăng 11,94%; vận tải hàng hoá đạt 206,2 tỷ đồng, tăng 8,19% so cùng kỳ. Mười tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 2.730 tỷ đồng, tăng 7,97% so cùng kỳ.

Một số vấn đề xã hội

Giáo dục và đào tạo: Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt công tác kiện toàn cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới 2016- 2017, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo. Trong tháng Chín và đầu tháng Mười, một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khai giảng năm học mới 2016- 2017. Các trường đã tạo mọi điều kiện cho các em sinh viên khóa mới làm thủ tục nhập học thuận lợi nhất.

Y tế: Trong kỳ, ngành y tế đẩy mạnh việc tuyên truyền các biện pháp phòng, chống những dịch bệnh dễ phát sinh và lây lan trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm như: MES-CoV, sốt xuất huyết, Zika…

Văn hoá, xã hội:Chào mừng và hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, 116 năm ngày thành lập thành phố Vĩnh Yên. Trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi như: Giải đua xe đạp phong trào “Chinh phục Tam Đảo” lần thứ nhất, thu hút 230 VĐV đến từ 28 câu lạc bộ của 19 tỉnh, thành trong cả nước; Giải bóng chuyền nữ Châu Á (AVC) cúp 2016 với 8 đội tuyển đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan – Trung Quốc, Kazakhstan, Iran, Thái Lan và Việt Nam, Festival âm nhạc mới Á – Âu năm 2016 với chủ đề “Âm nhạc – hội tụ và lan tỏa“.

Tình hình tai nạn giao thông: Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2016, toàn tỉnh xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 55 người. So với cùng kỳ năm 2015 tăng cả số người chết và bị thương ( 02 người chết và 41 người bị thương).

Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường:Từ đầu tháng Mười đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 03 vụ cháy, ước tính giá trị thiệt hại do cháy nổ là 597 triệu đồng. Luỹ kế từ đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 30 vụ cháy nổ, không có người chết và bị thương, ước tính giá trị thiệt hại 5,44 tỷ đồng./.

(Trích từ Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Phúc tháng 10 năm 2016 của Cục Thống kê tỉnh và Báo cáo nhanh kết quả thu hút đầu tư trực tiếp tháng 10 năm 2016 của Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư)

Vân Anh – IPA Vinh Phuc (Tổng hợp)