Thứ Sáu, 10/09/2021 15:07:18 (GMT+7)

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy định được xây dựng trên quan điểm và mục đích:

Đúng quy định pháp luật hiện hành, quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Đảm bảo tính kế thừa những ưu điểm, khắc phục các nhược điểm trong quy định phân cấp trước đây nhằm phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế, năng lực quản lý của từng cấp.

Đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, tính liên tục, không trùng, không sót trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước. Trách nhiệm, quyền hạn của cấp chính quyền nào thì cấp đó phải làm.

Việc đầu tư dự án hạ tầng, kinh tế – xã hội gắn với phân cấp quản lý; dự án do cấp nào quản lý thì cấp đó sẽ xem xét để quyết định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư.

Đảm bảo nguyên tắc cấp nào làm thuận lợi, kịp thời hơn thì giao cho cấp đó nhằm phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; phù hợp với cơ chế chung về phân định thẩm quyền cho các cấp chính quyền theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Tạo điều kiện tối đa cho cấp huyện phát huy cao nhất tính sáng tạo, linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp; đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành với ngành và giữa ngành với cấp trong quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo địa bàn.

Quy định có 03 chương, 23 điều, phân cấp theo nguyên tắc:

Cấp đầu tư dự án là cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trong trường hợp thực sự cần thiết và cấp huyện huy động được nguồn lực để đầu tư dự án thuộc cấp tỉnh quản lý, Ủy ban nhân dân cấp huyện có tránh nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho phép cấp huyện được đầu tư dự án.

Các lĩnh vực thực hiện phân cấp đầu tư gồm 19 lĩnh vực: Giao thông vận tải; Công viên, cây xanh, quảng trường, bãi đỗ xe, điện chiếu sáng công cộng; Trụ sở, nhà ở, khu tái định cư; Nghĩa trang, nhà tang lễ; Thoát nước đô thị và xử lý nước thải; Cấp nước sạch; Thủy lợi; Đê điều, xử lý sạt lở bờ sông, suối và chỉnh trị sông; Phát triển nông nghiệp; Thông tin, truyền thông (bao gồm phát thanh, truyền hình, thông tấn); Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả dạy nghề); Văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng; Du lịch, thể dục, thể thao; Y tế, dân số và gia đình; Khoa học và công nghệ; Thương mại và kho tàng, lưu trữ; Khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp; Lao động, thương binh, xã hội; Tài nguyên và môi trường.

Việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nhằm xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong việc quản lý, đầu tư, quản lý sau đầu tư và các nội dung khác có liên quan tới các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền địa phương, vừa tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và tính tích cực, chủ động cho cơ sở, vừa bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt của các cấp chính quyền, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Hoàng Nam (sokhdt.vinhphuc.gov.vn)