Thứ Ba, 13/07/2021 10:27:41 (GMT+7)

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư được bãi bỏ

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 06 năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư được bãi bỏ

Chính phủ yêu cầu kiên quyết loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 65 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bao gồm: 10 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 55 thủ tục hành chính cấp tỉnh (22 thủ tục hành chính do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện; 23 thủ tục hành chính do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế  thực hiện)

Danh mục các thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam bao gồm: 56 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và 2 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với Dự án sân gôn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Trong phạm vi thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư, theo Quyết định này, bên cạnh việc ban hành 22 thủ tục mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bãi bỏ 25 thủ tục hành chính do Sở thực hiện (Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư);…)

Trên cơ sở đó, ngày 08 tháng 7 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã có tờ trình về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch đầu tư. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đề nghị UBND tỉnh xem xét, công bố 22 danh mục TTHC mới, bãi bỏ 25 TTHC tại Quyết định 1713/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh và Phê duyệt 22 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Việc bãi bỏ các thủ tục hành chính này là vô cùng cần thiết và đúng đắn, tạo thêm nhiều thuận lợi cho hoạt động đầu tư của các cá nhân, tổ chức ở Vĩnh Phúc nói riêng và trên cả nước nói chung; thể hiện đúng định hướng về tinh thần cải cách, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh mà Chính phủ đã đề ra./.

Nguyễn Thị Huyền Trang (sokhdt.vinhphuc.gov.vn)