Thứ Ba, 19/04/2022 11:10:30 (GMT+7)

Lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

Lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định lựa chọn nhà đầu tư qua mạng

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

(BĐT) – Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết về đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. Một nội dung quan trọng tại Dự thảo Thông tư này là nhà đầu tư tự kê khai thông tin năng lực, kinh nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các thông tin đã kê khai.

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư theo hình thức PPP, lộ trình áp dụng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), khai thác cơ sở dữ liệu; cung cấp, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất, lộ trình áp dụng trên Hệ thống; cung cấp, đăng tải thông tin dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa.

Việc lựa chọn nhà đầu tư qua mạng chưa áp dụng đối với dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, đàm phán cạnh tranh, chỉ định thầu. Đối với dự án có nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước, theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước thì không phải cung cấp, đăng tải thông tin theo quy định của Thông tư này. Việc quản lý thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Dự thảo Thông tư quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư sẽ do nhà đầu tư chủ động cập nhật, hoặc được Hệ thống cập nhật tự động theo lịch sử tham dự thầu trên Hệ thống theo quy định tương ứng của pháp luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Riêng thông tin về kinh nghiệm của nhà đầu tư trên Hệ thống gồm: thông tin chung về nhà đầu tư, số liệu báo cáo tài chính hàng năm, thông tin về các hợp đồng đã và đang thực hiện, thông tin uy tín của nhà đầu tư (lịch sử không hoàn thành hợp đồng, bị xử lý vi phạm).

Nhà đầu tư chủ động cập nhật thông tin về năng lực, kinh nghiệm của mình trên Hệ thống khi có thay đổi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác đối với các thông tin đã kê khai. Nhà đầu tư sử dụng chứng thư số để xác nhận thông tin hồ sơ năng lực kê khai. Trường hợp chỉnh sửa thông tin đã kê khai, nhà đầu tư tự thực hiện việc chỉnh sửa. Hệ thống sẽ lưu lại toàn bộ các thông tin trước và sau khi nhà đầu tư thực hiện chỉnh sửa.

Dự thảo Thông tư đưa ra lộ trình áp dụng lựa chọn nhà đầu tư qua mạng. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư qua mạng theo lộ trình: từ ngày 1/1/2023, bảo đảm quy trình nộp E-KSQT (thông báo khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư dự án PPP), E-HSĐKKSQT (hồ sơ đăng ký khảo sát quan tâm dự án PPP), E-HSMST (hồ sơ mời sơ tuyển dự án PPP), E-HSDST (hồ sơ dự sơ tuyển dự án PPP), E-YCSBNLKN (yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghệm của nhà đầu tư dự án có sử dụng đất), E-HSĐKQT (hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất) trên Hệ thống. Từ ngày 1/6/2023, bảo đảm quy trình nộp E-HSMT (hồ sơ mời thầu), E-HSDT (hồ sơ dự thầu) trên Hệ thống.

Nguồn: Báo Đấu thầu