Thứ Ba, 04/05/2021 22:41:14 (GMT+7)

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2020

Ngày 01/4/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định gồm 5 Chương  35 điều và phụ lục kèm theo quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước và được áp dụng với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp.

Trong đó, đáng chú ý doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP, bao gồm các nội dung về thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan. Đồng thời, lập trang thông tin điện tử trong vòng 3 tháng kể từ ngày Nghị định số 47/2021/NĐ-CP có hiệu lực.

Ngoài ra, trên các phương tiện báo cáo, công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước nêu tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung so với Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước gồm:

– Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

– Cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

– Cổng thông tin doanh nghiệp.

Với sự ban hành của Nghị đinh số 47/2021/NĐ-CP việc yêu cầu công bố công khai thông tin về hoạt động cuả các doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời ban hành các chính sách xử lý, giúp làm giảm các thiệt hại có thể phát sinh cho Nhà nước và xã hội.

Lương Hồng Phúc