Thứ Ba, 11/08/2020 3:02:23 (GMT+7)

Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài

Ngày 09/07/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Việc khai, nộp lệ phí môn bài (LPMB) được thực hiện theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Tại Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung thêm quy định về đối tượng nộp LPMB và miễn nộp LPMB, quyền lợi, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài.

Theo đó, đối tượng phải nộp LPMB quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 65/2020/TT-BTC: Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

Đồng thời, 05 đối tương miễn LPMB được quy định khoản 2, Điều 1 Thông tư số 65/2020/TT-BTC cụ thể như sau:

Một là, Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) phải được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; Lĩnh vực nông nghiệp hoạt động được xác định theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp.

Hai là, Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Ba là, Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

– Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

– Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

– Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

Bốn là, Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Năm là, Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Trên cơ sở Thông tư số 65/2020/TT-BTC, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn và triển khai thực hiện tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, qua đó giúp  nắm rõ tinh thần, thực hiện đúng đủ Thông tư. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh thí điểm xây dựng “Văn phòng hỗ trợ DNNVV” nhằm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tại đây, các doanh nghiệp, cá nhân sẽ được trợ giúp, hướng dẫn nắm rõ các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành, nghề và lĩnh vực của mình để thực hiện các quy trình thủ tục đúng theo quy định, đảm bảo việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ một cách hiệu quả.

Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2020.

Đỗ Thị Hồng Nhung