Các liên kết hữu ích

Tên cơ quan/tổ chức Website
Sở Xây dựng http://soxd.vinhphuc.gov.vn
Sở Tài nguyên và Môi trường http://tnmtvinhphuc.gov.vn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư http://sokhdt.vinhphuc.gov.vn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp http://banqlkcn.vinhphuc.gov.vn
Sở Tài chính http://sotc.vinhphuc.gov.vn
Sở Giao thông Vận tải http://sogtvt.vinhphuc.gov.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn
Sở Công Thương http://soct.vinhphuc.gov.vn
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy https://canhsatpccc.vinhphuc.gov.vn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư http://www.mpi.gov.vn
Cục Đầu tư nước ngoài http://fia.mpi.gov.vn
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc http://ipcn.mpi.gov.vn
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam http://vcci.com.vn
JESTRO Việt Nam https://www.jetro.go.jp/vietnam/
KOTRA Hà Nội http://www.kotra-hanoi.org.vn
Các hiệp hội doanh nghiệp/phòng thương mại nước ngoài tại Việt Nam http://www.vbf.org.vn/en/links/foreign-business-associations-chambers.html
Các hiệp hội doanh nghiệp trong nước http://www.vbf.org.vn/links/local-business-associations-chambers.html