Thứ Năm, 13/05/2021 9:56:59 (GMT+7)

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 998/QĐ-TTg ngày 10/07/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đây là dự án quy hoạch có tính tổng hợp về không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường,…. nên rất cần có sự phối hợp chặt chẽ của toàn thể các cấp, các ngành, các huyện, thành phố dưới sự chỉ đạo toàn diện của UBND tỉnh (là cơ quan tổ chức lập quy hoạch);

Để tiến hành triển khai các bước cụ thể của công tác lập quy hoạch, đảm bảo việc lập quy hoạch tỉnh có chất lượng, theo đúng tiến độ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Kế hoạch triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm căn cứ để phối hợp với các đơn vị triển khai lập Quy hoạch tỉnh.

Nội dung kế hoạch này được UBND tỉnh yêu cầu thống nhất và trình UBND tỉnh trước ngày 14/5/2021, vì vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1333/SKHĐT-THQH ngày 12/5/2021 gửi tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xin ý kiến tham gia, góp ý về dự thảo Kế hoạch nêu trên.

Ý kiến góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc trước 12h00 ngày 13/5/2021 để tổng hợp chung và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

(Dự thảo kế hoạch kèm theo)

Nguyễn Thị Hải Yến