Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Chi tiết xem tại đây.