Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Chi tiết xem tại đây.