Cơ cấu tổ chức của IPA Vinh Phuc

Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư có Giám đốc và các Phó Giám đốc (Giám đốc do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm). Giám đốc Ban chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban.

Phó Giám đốc Ban phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc Ban phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các phòng chuyên môn giúp việc Giám đốc Ban, gồm có:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp

– Phòng Xúc tiến đầu tư

– Phòng Một cửa liên thông

– Phòng Dịch vụ và Hỗ trợ doanh nghiệp

– Phòng Công nghệ thông tin truyền thông

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều động biệt phái, bố trí kiêm nhiệm một số công chức, viên chức thuộc các đơn vị có liên quan đến làm việc tại Ban.

Lãnh đạo Ban

Ths. Nguyễn Tiến Hạnh

Chức vụ:  Giám đốc Ban

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 134

M: 0983 275 525

E: hanhnt@ipavinhphuc.vn

Ths. Trần Hoài Dương

Chức vụ:  Phó Giám đốc Ban

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 126

M: 0982 265 665

E: duongth@ipavinhphuc.vn

Ths. Nguyễn Văn Trường

Chức vụ:  Phó Giám đốc Ban

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 129

M: 0912 218 605

E: truongnv@ipavinhphuc.vn

Phòng Xúc tiến đầu tư

Ths. Vũ Ngọc Anh

Chức vụ:  Chuyên viên tiếng Hàn

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 121

M: 0978 416 446

E: vuanh125@gmail.com

CN. Nguyễn Thị Huyền Trang

Chức vụ:  Chuyên viên tiếng Nhật

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 122

M: 0982 622 328

E: huyentrang3689@gmail.com

CN. Lưu Thị Tuyết Nhung

Chức vụ:  Chuyên viên tiếng Anh, Pháp

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 123

M: 0978 217 218

E: luunhung18@gmail.com

CN. Dư Thị Loan

Chức vụ:  Chuyên viên tiếng Trung

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 124

M: 0983 454 288

E: dgbichloan7488@gmail.com

Phòng Một cửa liên thông

CN. Đặng Minh Hằng

Chức vụ:  Chuyên viên Luật

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 109

M: 093 244 0102

E: danghangipa@gmail.com

CN. Nguyễn Tiến Việt

Chức vụ:  Chuyên viên tiếng Anh

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 113

M: 0915 163 312

E: vietnt89@gmail.com

Phòng Hành chính tổng hợp

CN. Nguyễn Thị Thu Giang

Chức vụ:  Phụ trách phòng

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 131

M: 0902 110 486

E: giangntt@ipavinhphuc.vn

CN. Nguyễn Thị Hương

Chức vụ:  Kế toán

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 133

M: 091 99 55 486

E: huongipavinhphuc@gmail.com

CN. Nguyễn Thị Thu Yên

Chức vụ: Chuyên viên

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 0

M: 0914 880 222

Email: thuyenipa@gmail.com

Thiều Chí Duy

Chức vụ: Nhân viên

P: (+84) 211 3 616 618

M: 0988 826 255

E: duytc1980@gmail.com

Phòng Dịch vụ và Hỗ trợ doanh nghiệp

Ths. Bùi Mỹ Linh

Chức vụ:  Trưởng phòng

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 119

M: 0983 164 877

E: linhbm@ipavinhphuc.vn

Ths. Nguyễn Xuân Trọng

Chức vụ:  Chuyên viên

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 120

M: 0904 383 266

E: trongnx@gmail.com

Ths. Kim Thị Thu Lan

Chức vụ:  Chuyên viên tiếng Hàn

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 118

M: 0968 436 446

E: kimlan3612@gmail.com

CN. Nguyễn Thu Nga

Chức vụ: Chuyên viên tiếng Nhật

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 117

M: 0978 255 529

E: thunga7791@gmail.com

Phòng Công nghệ thông tin - Truyền thông

CN. Nguyễn Hoàng Nam

Chức vụ:  Trưởng phòng

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 125

M: 0912 702 702

E: namnh@ipavinhphuc.vn

CN. Vũ Thị Vân Anh

Chức vụ:  Chuyên viên tiếng Trung

P: (+84) 211 3 616 618 – (ext): 116

M: 0912 914 386

E: vananh.ipavp@gmail.com

CN. Trần Thùy Dương

Chức vụ: Chuyên viên

P: (+84) 211 3 616 618- (ext):

M: 0985 172 499

E: tranthuyduong87vn@gmail.com